Disclaimer

Hoewel Donker Vermogensbegeleiding de nodige zorgvuldigheid in acht heeft genomen bij het samenstellen van deze website kan zij niet instaan voor de juist- en volledigheid van de op deze website beschikbare informatie. Alle informatie op deze website kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd en de inhoud van deze website is niet noodzakelijkerwijs actueel. De gegevens die op deze website beschikbaar zijn inzake producten en/of beleggingen kunnen niet worden opgevat als advies omtrent de geschiktheid of anderszins van dat product voor uw specifieke persoonlijke situatie en/of omstandigheden en de informatie is geen vervanging voor deskundig advies. Donker Vermogensbegeleiding aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade op welke wijze dan ook ontstaan die het gevolg is van het gebruik van op de website beschikbare informatie (waaronder verwijzingen naar websites van anderen) of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.